Buradasınız

Otel, hastane, alışveriş merkezi, karma kullanımlı yatırımlar, A sınıfı konut ve ofis başta olmak üzere, prestijli üst yapı inşaat projelerinin arazi geliştirme aşamasından başlayarak, işletmeye alınması aşamasına kadar, mühendislik yaklaşımı ile yönetilmesi.

Bu hizmet, inşaat ve proje yönetimi faaliyetlerinin tamamen Mühendis personeli tarafından yürütülmesi şeklinde verilebileceği gibi, Mühendis koordinasyon ve yönetiminde İşverenin kaynaklarının da kullanılarak verilmesi yolu ile de mümkündür.

Aşağıda belirtilen hizmetlerin tamamı veya bir bölümünü içermek üzere verilecek hizmet kapsamı İşveren ve proje ihtiyaçlarına göre yapılandırılır:

 • Altyüklenici ve/veya ana yüklenicinin seçilmesi ve tüm proje yönetim süreçlerinin denetimi ve yönetilmesi 
 • İnşaat Yönetim Organizasyonunun kurulması ve/veya gözden geçirilmesi,
 • Yapım Faaliyetlerinin Yönetimi,
 • Planlama ve İzleme,
 • Altyüklenici ve Tedarikçilerin Yönetimi,
 • Sözleşme Yönetimi, Risk Kütüğü
 • Tasarım Yönetimi ve Koordinasyonu,
 • Kalite Kontrol Yönetimi,
 • Değer Mühendisliği,
 • Maliyet analizleri, Bütçe ve Maliyet Kontrol,
 • Tedarik ve Lojistik Koordinasyonu

Önerilen inşaat yönetimi metodu ile, tasarım aktivitelerinin yönetim ve koordinasyonu Mühendis tarafından üstlenilecek, işler tecrübe ve kapasitelerine uygun olarak uzman altyükleniciler arasında bölüştürülecek ve malzemelerin önemli bir bölümü doğrudan İşveren tarafından ilgili tedarikçilerden satın alınabilecektir. Sistemin önemli süreçleri aşağıda açıklandığı gibi olacaktır:

Ana yüklenicinin ve/veya altyüklenicilerin ve tedarikçilerin seçilmesi

Yerel ve uluslararası katılımcıların dahli ile şeffaf ve rekabetçi bir süreç oluşturulacaktır. Ana ihale paketleri için şartları ortaklaşa kararlaştırılan bir ön yeterlilik süreci de uygulanabilecektir. Mühendis, yerel ve uluslararası piyasalarda sayısız miktarda nitelikli tedarikçi, uzman yüklenici ve alt yükleniciyi hizmet verdiği projelere çözüm ortağı olarak dahil edebilecek tecrübe ve güvenilirliğe sahiptir.

İhaleler, iş programının müsaade edeceği uzun bir zaman diliminde yapılacak, böylece her ihale paketi sonuçlanmadan problemlerin önemli bir bölümü çözülecektir. Bu yöntem ile, önerilen sistem uygulama aşamasında riskleri, fiyatları ve yüklenicilerin taleplerini en aza indirecektir.

Türkiye pazarı, inşaat sektörü açısından dünya çapında rekabetçi ve kaliteli bir pazardır ve Mühendis ekibi, tüm bu kaynaklara ulaşabilme ve onlardan Türkiye dışındaki projelerde de yararlanma imkanına sahiptir.

Altyüklenicilerin, tedarikçilerin ve projenin tüm paydaşlarının koordinasyonu:

Büyük ölçekli inşaat projelerinde başarının anahtarı tüm taraflar arasındaki koordinasyonun seviyesidir. Başarılı bir koordinasyon için:

 • Tüm paydaşların kendi işlerinin süreçlerini görebildiği detaylı bir iş programına,
 • İyi planlanmış saha mobilizasyonu ve inşaat ekipman listesine,
 • Tüm paydaşlar için iyi tanımlanmış iş tariflerine, işlere nereden ve ne zaman başlayacaklarına, işleri önceki taraftan nasıl teslim alacaklarına ve sonrakilere nasıl devredeceklerine ait bilgilere,
 • Şantiyede günlük bazda işlerin etkin bir şekilde takip edilmesine ve
 • İlgili tarafların katıldığı etkin toplantılara
ihtiyaç vardır.

Yukarıda tarif edilen tüm hususlar tarafların sözleşmelerinde ve ilgili şantiye süreçlerinde tanımlanacaktır. 

Mühendis, günlük şantiye koordinasyon hususları için tipik bir yüklenicinin proje müdürü rolünü üstlenecektir.

Mühendis ‘in ekibinin kökeni İnşaat taahhüt sektörüdür ve ihtiyaç duyulan koordinasyonu yapmak için yeterli tecrübe ve bilgiye sahiptir.

Sözleşme Yönetimi:

İşverenin üçüncü şahıslarla yaptığı sözleşme, sorumluluklar, haklar ve riskler bağlamında analiz edilerek Sözleşme Yönetimi için TEK POLİTİKA’nın oluşturulması ve tüm çalışanların aynı hedeflere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece;

 • Sözleşmeden doğan yükümlülükler zamanında ve sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilecek,
 • İşverenin sözleşmeden doğan hakları korunacak ve
 • Projenin zamanında, kalitesinde ve öngörülen karlılıkta tamamlanması mümkün olacaktır.
 • Bu süreç muhataplar ile yapılacak yazışmaların yönetimini, hak talepleri ve değişiklik
isteklerinin hazırlanması ve kontrolünü de içerecektir.